2023 жылы онкологиялық қызметті кешенді жаңғырту басталады

Қазақстанның онкологиялық көмек саласында онкологиялық қызметті жаңғыртудың 2025 жылға дейінгі Кешенді жоспарын іске асыруға байланысты елеулі өзгерістер белгіленуде, деп хабарлады медицина ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, «ҚазОРҒЗИ» АҚ Басқарма Төрағасы Диляра Қайдарова.
«Кешенді жоспардың іс-шараларын іске асыру кезінде қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді орта есеппен 5%-ға төмендетудің оң үрдісі бар. ҚР-да онкологиялық науқастар контингенті 2022 жылы 205 042 науқасты құрады, 2022 жылдың 11 айында қатерлі ісіктерден болатын өлім – жітім көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 65,7 — 11 806 жағдайды құрады, бұл өлім-жітім көрсеткішінің 8,3%-ға төмендегенін көрсетеді», — деп атап өтті Д.Қайдарова.
Өлім құрылымында бірінші орында-өкпе обыры (16,5%, 1 945 жағдай), екіншісінде – асқазан обыры (11,8%, 1 411 жағдай), үшіншісінде – колоректалдық обыр (10,7%, 1 242 жағдай) және төртінші — сүт безі обыры (8,2%, 959 жағдай) тұр.
Онкологиялық қызметті кешенді жаңғырту 2023 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауалды платформасын іске асыру шеңберінде басталады.
Бұл бағдарлама онкологиялық қызметті айтарлықтай техникалық қайта жарақтандыру, ядролық медицина орталықтарын ұйымдастыру; аз инвазивті хирургияны және емдеудің интервенциялық әдістерін дамыту, дербестендірілген терапияны таңдау мақсатында толық геномдық бейіндеуді енгізу, ісікке қарсы жаңа дәрілік заттардың қолжетімділігін арттыру, заманауи онкологиялық орталықтар құру, жаңа буын кадрларын даярлау және т.б көздейді.
Сондай-ақ молекулярлық-генетикалық тестілеуді кеңейту, толық геномдық бейіндеу, гендік инженерияны енгізу сияқты обырды емдеудің жаңа технологиялары қолданылады.
Сонымен қатар, онкологиялық көмекті толыққанды цифрландыруды, білім беруді тану үшін жасанды интеллект мүмкіндіктерін енгізуді, барлық МАЖ және АЖ интеграциялауды, скринингтік тіркелімді құруды жүзеге асыру жоспарлануда.
Қазақстанда онкологиялық көмектің тиімділігін арттыру ісікке қарсы жаңа дәрілік заттардың, оның ішінде балаларға арналған препараттардың қолжетімділігінің артуы есебінен қамтамасыз етілетін болады.

В 2023 году начнется комплексная модернизация онкологической службы
«В сфере онкологической помощи Казахстана намечаются ощутимые преобразования, связанные с реализацией Комплексного плана модернизации онкологической службы до 2025 года» сообщает доктор медицинских наук, академик Национальной Академии наук РК, Председатель Правления АО «КазНИИОР» Диляра Кайдарова.
«За время реализации мероприятий Комплексного плана имеется положительная тенденция снижения смертности от злокачественных новообразований в среднем на 5%. Контингент онкологических больных в РК в 2022 году составил 205 042 больных, показатель смертности от злокачественных образований за 11 месяцев 2022 года составил 65,7 на 100 тыс. населения – 11 806 случаев, что говорит о снижении показателя смертности на 8,3%», — отметила Д. Кайдарова.
Комплексная модернизация онкологической службы начнется в 2023 году в рамках реализации предвыборной Платформы Президента Республики Казахстан.
Данная программа предусматривает как значительное техническое перевооружение онкологической службы и организацию центров ядерной медицины, развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, внедрение полного геномного профилирования с целью подбора персонифицированной терапии, повышение доступности новейших противоопухолевых лекарственных средств, создание современных онкологических центров, подготовку кадров нового поколения и т.д.
План по модернизации онкослужбы также включает применение новых технологий лечения рака, таких как расширение молекулярно-генетического тестирования, внедрение полного геномного профилирования с целью подбора персонифицированной терапии, внедрение генной инженерии.
Вместе с тем, планируется осуществить полноценную цифровизацию онкологической помощи, внедрение возможностей искусственного интеллекта для распознавания образований, интеграцию всех МИС и ИС, создание скринингового регистра.
Повышение эффективности онкологической помощи в Казахстане будет обеспечено за счет большей доступности новейших противоопухолевых лекарственных средств, в том числе таргетных и иммуноонкологических препаратов, в том числе для детей.

2023 жылы онкологиялық қызметті кешенді жаңғырту басталады
Қазақстанның онкологиялық көмек саласында онкологиялық қызметті жаңғыртудың 2025 жылға дейінгі Кешенді жоспарын іске асыруға байланысты


Читайте также: